Regulamentul Concursului “Sweat Concept Become a Member” - SWEAT
Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here

Regulamentul Concursului “Sweat Concept Become a Member”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.2 Concursul se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanți.

1.3 Regulamentul Concursului a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe pagina de Facebook Sweat Concept „Facebook” și pe pagina de Instagram Sweat Concept “Instagram”. Sweat Concept își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe Facebook.

1.4 Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea de către participanţi a Regulamentului și a modificărilor acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile în vigoare.

1.5 Prevederile din acest Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

1.6 S.C Sweat Concept One S.R.L, în calitate de Organizator (denumită în continuare “Sweat Concept” sau “Organizatorul”), declara că își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea participanților în acest sens pe pagina oficială de Facebook Sweat Concept (https://www.facebook.com/sweatconcept/).

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1 Concursul se va desfășura în perioada  09.05.2021 – 15.07.2021, in cadrul tuturor cluburilor Sweat si se va finaliza printr-o tombola organizata in cadrul evenimentului de deschidere a locatiei Sweat Concept Belvedere. Concursul va începe în data de 09.05.2021 la ora 09:00am, ora României, și se va încheia în data de 15.07.2021 la ora 21:00pm, ora României.

2.2 Concursul poate înceta înainte de data mai sus menționată, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Sweat Concept , din motive independente de voința acestuia, de a continua prezentul Concurs. Sweat Concept va anunța publicul de intreruperea Concursului prin intermediul paginii de Facebook.

2.3. Acest Concurs este organizat de către Sweat Concept, în vederea promovării serviciilor de sport oferite de Sweat Concept, precum și pentru creșterea popularității Sweat Concept.


SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1 Campania promoțională se va desfășura în data de 09.05.2021 – 15.07.2021, în intervalul orar 06:00am-21:00pm, în locația mentionată la punctul 2.1. După încetarea duratei Campaniei promoționale, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campania promoțională “Sweat Concept Become a Member”, în mediul online facebook și instagram.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La aceasta Campanie promoțională poate participa orice persoană fizică din cadrul companiilor partenere Sweat care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) Are vârsta de peste 16 ani împliniți;
 2. b) Are domiciliul sau reședința în București;
 3. c) S-au înscris în cadrul competiției confirmând participarea printr-un day-pass, reinoirea unui abonament in perioada mentionata in sectiunea 3.1, achizitionarea unui abonament Sweat in perioada mentionata in sectiunea 3.1 sau participarea unui eveniment Sweat Concept in perioada 3.1.

4.2 Nu pot participa la acest concurs, chiar dacă îndeplinesc prevederile art. 4.1. de mai sus, angajații Sweat Concept.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Participanții la Concurs se vor înscrie în cadrul concursului “Sweat Concept Become a Member” prin participare directă mentionată in sectiunea 4.1c.

 

Participanții vor intra la concurs în momentul în care s-au înscris și îndeplinesc toate condițiile de participare. Pentru a se putea înscrie la concurs prin:

Pentru fiecare dintre conditiile indeplinite mai sus mentionate participanții vor beneficia de o extra extrage, de asemenea fiecare luna de abonament achizitionata in perioada de inscriere le va oferi o extra extragere.

Participanții vor fi  să înscrisi automat la tombolă scriindu-se numele complet  pe cate un bilet pe care l-au pus intr-o urna. Numele acestora va fi notat pe cate un bilet diferit in functie de numarul de extrageri extra acumulate.

In cadrul tombolei vor fi oferite in total 80 de premii, constand in:

In cazul in care un participantul este extras pentru mai multe premii acesta va castiga premiul cu valoarea cea mai mare. Premiu va fi extras asfel:

In cadrul evenimentului de deschidere a Sweat Concept Belvedere un reprezentant Sweat Concept va introduce intr-o urna biletele cu numele participantilor. Fiecare participant va fi inscris pe mai multe bilete in functie de numarul de extra extrageri acumulate.

Se vor extrage initial premiile de valoare ridicata in urmatoare ordine:

In cazul in care participantul va fi extras in mai mult decat o etapa din cele trei,  biletul lui va fi exclus din extragerile de nivel inferior.

Câstigatorii vor fi desemnați pe loc si anuntați în data de 15.07.2021, iar premiile vor fi oferit în cadrul sălii de sport Sweat Concept, în data de 15.07.2021.

Dacă persoana câştigătoare nu va revendica premiul în ziua evenimentului, va fi anuntat printr-un email sau telefon de catre Sweat Concept.

Abonamentele sunt transferabile, in acest sens castigatorul trebuie sa anunte Sweat Concept si sa ofere datele de contact ale persoanei careia doreste realizarea transferului.

 

5.2.  Participanții care îndeplinesc cumulativ condițiile de la secțiunea 4 și 5.1 și 5.2

vor câștiga pe loc în urma tombolei unul dinte cele 3 tipuri de abonamente.  In total vor fi alocate 80 de premii.

 

– fiecare persoană care participă poate fi ȋnscrisă de mai multe ori in functie de numarul de extrageri acumulate pe baza participarii la daypass, evenimentele si numarul de luni achizitionate la Sweat Concept in perioada de concurs;

– premiile constand in 80 de abonamente in cadrul Sweat Concept pe perioadele mentionate in punctul 5.1. Premiile vor fi oferite la finalul concursului, respectiv în data de 15.07.2021 cu data de activare dorita de catre castigator.

– dacă câștigătorul nu va putea onora premiului in termen de 30 de zile de la data comunicării premiului câștigat,  Sweat Concept are dreptul de anularea a premiului;

– la aceasta activare pot participa persoanele care s-au înscris la tombola prin elementele mentionate in sectiunea 5.1.

– Sweat Concept va promova concursul pe pagina oficială de facebook (https://www.facebook.com/sweatconcept/) începand cu data de 09.05.2021

5.3 Premiul va fi revendicat la finalul competiției, 15.07.2021, în perioada menționată în articolul 5.3. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare actul de identitate care atestă corectitudinea datelor personale furnizate, atrag după sine, în mod automat, anularea premiului câștigat de către participant.

5.4 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Sweat Concept, această persoană pierde dreptul de a revendica premiul.

5.5 Persoana care va câștiga nu are dreptul de a solicita rambursarea prețului abonamentului achiziționat deja prin care a fost înscris la prezentul concurs.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI

6.1 Premiile concursului constau în 80 de abonamente de durata diferita in cadrul Sweat Concept.  Extra serviciile incluse în abonament necesită programare în avans.

6.2 Premiul și câștigătorul vor fi făcute publice în conformitate cu legislația în vigoare. Premiul va fi acordat direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la Secțiunea 5.

6.3 Persoana câștigătoare poate oferi premiul cadou unui prieten peste 18 ani în maxim 30 de zile de la primirea premiului sau îl poate folosi după expirarea abonamentului activ.

6.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care participantul la campania promoțională nu poate intra în posesia premiului din motive care nu pot fi imputate de Sweat Concept.

 

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

7.1 Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul VIII (“Venituri din premii și jocuri de noroc”) din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare).

7.2 Impozitul pe venitul din acordarea Premiului va fi calculat și plătit de către Sweat Concept, conform prevederilor din Codul Fiscal.

7.3 Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, cu exceptia impozitului pe veniturile din premii (menționat mai sus), în legatură cu Premiul urmare a participării la Concurs, sunt în sarcină exclusivă a câștigătorului.

7.4 Sweat Concept nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1. Campania va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Sweat Concept va anunța participanții pe pagina de Facebook Sweat Concept în cel mai scurt timp posibil de noile circumstanțe.

8.2. Situațiilor avute în vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei.

8.3 În situațiile avute în vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți cu privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

9.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: cătălina.matei@sweat.ro, București, în termen de maxim 2 săptămâni de la data încheierii Campaniei. După această dată, Organizatorul declară, că nu va mai lua în considerație nicio contestație.

9.3 Legea aplicabilă este legea română.

9.4 Eventualele litigii care pot apărea între Sweat Concept și participanții la Concurs vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.

9.5 În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi înaintate instanței judecătorești competente de la sediul Sweat Concept.

 

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1 Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor (Legea 190/2018). Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de Sweat Concept pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor scopuri: organizarea prezentei promoții, desemnarea câștigătorului acestei promoții, îndeplinirea obligaţiilor legale ale Sweat Concept în ceea ce priveşte plătirea impozitelor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale Capitolului 7 din prezentul Regulament, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienții de produse și servicii Sweat Concept, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (postă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promoție sau la alte acțiuni desfășurate în viitor, în cazul în care participanții și-au exprimat consimtământul expres în acest sens. De asemenea, vocea si imaginea participantilor vor fi prelucrate de catre Sweat Concept, in masura in care participantii si-au acordat consimtamantul in acest sens.

 

10.2 Sweat Concept prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal.

Sweat Concept se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure protecția datelor cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

Participanții la campanie au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul de a fi informați cu privire la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal și de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participanții au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participanții au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Pentru exercitatea acestor drepturi, participanţii pot transmite o solicitare pe e-mail la adresa cătălina.matei@sweat.ro, sau prin poştă/curier, la adresa Sweat Concept precizată la articolul 1.1. din prezentul Regulament.

Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile.

 

10.3 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în vederea încheierii și executării contractului dintre Sweat Concept și participanți, în cazul de față contractul fiind reprezentat de prezentul Regulament de concurs, ce trasează termenii generali de participare.

 

 

SECȚIUNEA 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1 Participanții la Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

11.2 Orice nerespectare a Regulamentului conduce la invalidarea premiului.

11.3 Revendicările nejustificate ale premiului, falsurile și plângerile din partea participanților, dovedite ca fiind neîntemeiate și/sau abuzive, constituie temei pentru Sweat Concept în solicitarea de daune-interese.

 

SECȚIUNEA 12. RĂSPUNDEREA

12.1 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament oficial al Campaniei “Sweat Concept Become a Member” a fost redactat într-un exemplar original.

 

Organizator,

Sweat Concept Become a Member

 

 

 

Preventie Covid

APLICĂ PENTRU UN DAY PASS GRATUIT

X

  Nu ai completat numele
  Nu ai completat prenumele
  Adresa de e-mail nu este valida
  Numarul de telefon nu este corect