Sweat Regulament Intern - SWEAT
Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here Free Day Pass Click Here

REGULAMENT INTERN DE FUNCŢIONARE

 1. Prin semnarea Contractului de membru încheiat între Sweat Concept şi Beneficiar, acesta din urmă dobândeşte calitatea de Membru. Membrul declară că a citit, a înțeles, a acceptat și a fost de acord cu întregul conținut al Regulamentului intern de funcționare şi va respecta întotdeauna prevederile acestuia, precum şi instrucţiunile personalului Clubului, reglementările, politicile sau procedurile specifice anumitor tipuri de exerciţii sau zone din cadrul Sweat Concept (ca de exemplu,săli de antrenament, săli de antrenament de grup, jacuzzi, saună, vestiare, etc.).

 

 1. Regulamentul intern de funcționare este disponibil pe pagina de internet a Sweat Concept la adresa sweat.ro/regulament precum si la recepţiile Sweat Concept,. Orice membru sau potențial membru poate primi, la cerere, Regulamentul intern de funcționare pe suport de hârtie.

 

 1. Sweat Concept are dreptul să modifice periodic, total sau partial, Regulamentul intern de funcționare. Membrul va fi informat despre modificările aduse prin una sau mai multe din căile de comunicare: afișare la recepțiile Sweat Concept, poşta electronică (e-mail), telefon, serviciul de mesaje scurte (SMS), publicare pe pagina de internet a Sweat Concept, aplicaţia Sweat Concept. Membrul trebuie să se se asigure că a luat la cunoştinţă despre prevederile Regulamentului intern de funcţionare aplicabil (şi valabil) şi inclusiv despre eventuale modificări, dacă este cazul.
   
  În cazul în care Sweat Concept şi-a îndeplinit obligaţia de informare aşa cum s-a menţionat anterior, asigurând un termen rezonabil de luare la cunoştinţă, acesta nu poate fi tras la răspundere că nu şi-a comunicat intenţia în mod corespunzător, dacă, pentru motive aflate în afara controlului acestuia Membrul nu a primit sau nu a luat la cunoştinţă comunicările respective (de exemplu, Membrul nu poate primi mesaje prin poşta electronică sau adresa comunicată nu mai este valabilă, nu poate primi informări via telefon, nu frecventează Cluburile, nu are acces la internet, nu verifică pagina de internet a Sweat Concept, nu citeşte informările afişate în incinta Sweat Concept, nu se află pe teritoriul României, etc.). Prin urmare, Membrul trebuie să se asigure că are cunoştinţă despre prevederile Regulamentului intern de funcţionare, despre posibilitatea modificării acestuia şi să se asigure că nu există limitări de natură tehnică sau orice fel de aspecte care să impiedice informarea şi primirea comunicărilor din partea Sweat Concept. Nefrecventarea Clubului nu va absolvi Membrul de obligaţia acestuia de a se informa şi de a cunoaşte drepturile si obligaţiile ce îi revin.

 

 1. Programul de funcţionare al Cluburilor Sweat Concept este disponibil şi afişat la recepții, pe pagina de internet precum şi în Contul de Membru. Sweat Concept îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate în cadrul Cluburilor, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp rezonabil, prin afişare la recepții si/sau pe pagina de internet a Sweat Concept. Prevederile privind obligaţia membrilor de a se informa aşa cum s-a descris la art. 3 se aplică în mod corespunzător.

 

 1. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al Cluburilor Sweat Concept. Astfel, accesul se va putea efectua numai în timpul programului de funcţionare si in functie de tipul de Abonament contractat. Posesorii abonamentului de tip Daytime nu trebuie sa depaseasca ora 16:00 de plecare.

 

 1. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului de membru Sweat Concept poate modifica orarul cursurilor organizate sau a antrenamentelor de grup precum și de a le anula cu notificarea prealabilă transmisă Membrului în condiliile art. 3, într-un termen rezonabil.

 

 1. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului de membru pot exista situaţii care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de Sweat Concept conform Contractului de membru, inclusiv dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de Sweat Concept sau de partenerii săi. În acest sens, Sweat Concept va comunica Membrului situațiile de care are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil, în condiţiile de la art. 3.

 

 1. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute, care sunt în afara controlului Sweat Concept, cum ar fi (dar fără a se limita la) întreruperea furnizării de apă, energie electrică, agent termic, degradarea altor servicii sau echipanente care pot afecta activităţile, etc., Sweat Concept poate întrerupe activităţile desfăşurate. Acestea se vor putea relua numai după restabilirea furnizării serviciului intrerupt sau numai dupa înlăturarea degradării produse (restabilirea la parametrii normali de funcţionare).

 

 1. Prevederile Regulamentului intern de funcţionare se aplică înclusiv pentru invitaţii membrilor (dacă există aceasta posibilitate), însoţitorilor acestora, copiiilor aflaţi în custodia acestora. Sweat Concept nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de minori. Aceştia trebuie supravegheaţi de părinţi (sau tutore legal după caz).

 

 1. Membrii trebuie să utilizeze cu bună-credinţă toate serviciile contractate şi inclusiv eventualele beneficii suplimentare acordate în plus la abonamentul achiziţionat. Regulamentul intern de funcţionare se completează cu eventuale reguli specifice aplicabile anumitor tipuri de zone sau exerciţii (ex. săli de antrenament, sali de aerobic/ fitness de grup, vestiare, etc), sau prevederi disponibile în zona din contul de Membru. Încalcarea regulilor de utilizare a beneficiilor suplimentare poate fi sancţionată cu anularea acestor beneficii in baza unei notificări emise de Sweat Concept şi comunicate Membrului.

 

 1. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea spaţiilor Sweat Concept în scopuri comerciale. De asemenea, este interzis accesul Membrilor în incinta Sweat Concept cu obiecte spre a fi comercializate, cu mostre ale diferitelor produse, materiale publicitare sau pliante, intenţia de a recruta sau intervieva persoane cu orice scop. Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţilor, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Totodată, în incinta Sweat Concept este interzisă publicitatea de orice fel. Sunt exceptate de la prezenta prevedere vânzările în baza parteneriatelor încheiate cu Sweat Concept.

 

 1. Accesul în Cluburile Sweat Concept se va efectua numai pe baza brăţării de acces şi cu condiţia existenţei unui abonament aflat în perioada de valabilitate. Toti membrii Sweat Concept trebuie sa is idea acordul de a fi fotografiati si introdusi in baza de date pentru validarea, legitimatea abonamentului, respectiv bratarii de access. Accesul este condiţionat de termenele şi prevederile ofertei. Astfel, la sosire, în prealabil, se va prezenta brăţara de acces la recepţie pentru a se putea verifica calitatea celui care o prezintă. Refuzul sau imposibilitatea (indiferent din ce motive) de a prezenta brăţara de acces poate atrage după sine interzicerea accesului în incinta Clubului respectiv. Pe toată durata şederii în incinta Sweat Concept Membrul are obligaţia de a păstra asupra sa brăţara de acces şi chiar de a-l prezenta în cazul în care personalul îl solicită. Aceasta poate fi utilizată numai de către titular, nefiind transmisibilă. Încredinţarea de către Membru a brăţării de acces către o altă persoană, în vederea folosirii acesteia, se consideră fraudă şi atrage după sine rezilierea Contractului de membru.

 

 1. În cazul în care Membrul solicită accesul în locaţiile Sweat Concept fără a fi în posesia brăţării de acces fie din cauza pierderii sau deteriorării acesteia, sau alte cauze, acesta va achita către Sweat Concept o taxă de în scopul înlocuirii respectivei brăţări de acces.

 

 1. Este interzis accesul minorilor sub 16 ani in zonele de antrenament, studiouri sau spa. Se va permite accesul doar dupa semnarea acordului parental, restrictionat fiind de tipul de serviciu achizitionat in conformitate cu varsta minorului si acceptul scris al parintelui/tutorelui legal si al managementului Sweat Concept.

 

 1. Este interzis accesul în zonele din cadrul Sweat Concept care sunt destinate exclusiv personalului acestuia sau sunt spaţii auxiliare (ca de ex. depozite, camere tehnice, birouri, spălătorie, etc.).

 

 1. Vestiarul poate fi utilizat de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta Clubului. Se interzice Membrilor depozitarea peste noapte de obiecte personale în vestiare. Aceştia îşi pot păstra toate bunurile personale închise în dulapurile din vestiare. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia Membrului pe toată durata sederii in cluburile Sweat Concept.

 

 1. Sweat Concept işi rezervă dreptul de a goli vestiarele la sfârşitul fiecărei zile, în funcţie de programul de funcţionare. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite în vestiare, vor putea fi păstrate, într-un spaţiu de depozitare pe o perioada de maxim 30 de zile. Nicio clauza din prezentul Regulament Intern de Functionare, precum nicio declaratie a unui angajat sau colabor nu va garanta asigurarea pastrarii obiectelor uitate iar Sweat Concept va fi exonerata de orice deterioare (partiala sau totala), precum si de eventualitatea disparitiei lor din spatiul destinat depozitarii.

 

 1.  Niciun angajat, declaratie a acestuia sau clauza din prezentul Regulament Intern de Functionare nu va fi interpretata ca o obligatie din partea Sweat Concept de a asigura paza bunurilor personale pe perioada sederii Membrului in incinta centrelor Sweat Concept atata timp cat ele nu sunt depozitate si incuiate in interiorul dulapurilor din vestiare si in spatiile special indicate ( casutele de valori din zona receptiei).

 

 1. Este interzis accesul în vestiarele sexului opus; astfel, bărbaţii vor utiliza numai vestiarele dedicate bărbaţilor, iar femeile numai vestiarele dedicate femeilor. Prezenta prevedere este aplicabilă şi pentru copiii de orice vârstă, prin urmare, aceştia vor fi însoţiţi numai de părintele (sau tutore legal, după caz) de acelaşi sex.

 

 1. Membrilor li se interzice utilizarea în incintele Sweat Concept a unui limbaj neadecvat, ofensator sau licenţios precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai acestora, cât şi faţă de personalul Sweat Concept. Totodată, Membrii trebuie să aibă o atitudine şi comportament decent, în acord cu normele privind bunele maniere şi de convieţuire, adaptând de asemenea tonul vocii ori de câte ori se impune pentru a nu deranja pe cei din jur. Se vor evita ţipetele, alergările (cu excepţia zonelor amenajate pentru această tip de activitate), etc. Prin urmare, Membrii sunt rugaţi să adapteze tonul discuţiilor la minimum astfel încât sa nu deranjeze ceilalti Membri, angajati si colaboratori.

 

 1. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile Sweat Concept trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţie sau să depună o reclamaţie. Prevederile din Contractul de membru privind comunicările şi duratele aferente se aplică în mod corespunzător. Orice situaţie, aspect, nemulţumire care nu a fost comunicată în mod corespunzător Sweat Concept nu va putea fi asimilată ca fiind o reclamaţie, solicitare, sesizare din partea Membrilor.
   

  Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv curat, adecvat pe tot parcursul antrenamentului sau în incinta zonelor de antrenament (trening, tricou, pantaloni scurţi şi încălţăminte de sport adecvata sălilor de antrenament). Este interzis accesul Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu incălţăminte de stradă. La accesul în locaţia Sweat Concept, la recepţie, încălţămintea se va acoperi cu botoşei de unică folosinţă (acoperitori de pantofi) şi astfel se va putea accesa vestiarul în vederea schimbării cu echipamentul sportive. Pentru mentinerea curateniei in incinta Sweat Concept, accesul va fi restrictionat celor care refuza utilizarea botoseilor de unica folosinta peste incaltaminte. De asemenea, Sweat Concept isi rezerva dreptul de a restrictiona partial accesul, fara a se limita doar la aceasta, celor care vin cu incaltaminte de schimb neconforme (murdare pe talpa, cu pamant etc).

 

 1. Este interzisă nuditatea completa sau expunerea indecenta inclusiv pentru copii în zonele publice, sălile de antrenament sau în zona de sauna comuna si/sau jacuzzi.

 

 1. Accesul în locaţiile Sweat Concept a persoanelor aflate sub influenţa alcoolului, drogurilor, substanţelor supefiante, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substanţelor ilegale sau unor altor asemenea substanţe sau consumul acestora în incinta Sweat Concept este interzisă. De asememenea este interzisă comercializarea şi/sau vânzarea tuturor substanţelor menţionate anterior.
   

  Fumatul şi folosirea tutunului (inclusiv ţigaretele electronice) nu sunt permise în incinta Sweat Concept. Este interzisă, de asemenea, comercializarea şi/sau vânzarea tuturor substanţelor menţionate anterior.

   

  Toţi Membrii trebuie să fie conştienţi de faptul că toate substanţele menţionate mai sus pot afecta capacitatea persoanei de a se antrena, de a desfăşura activităţi sportive sau de a folosi oricare dintre echipamentele Sweat Concept şi pot avea consecinţe deosebit de grave asupra sanatăţii lor, inclusiv asupra celor din jur. In cazul in care se constata incalcarile mai sus mentionate, Membrul urmează să fie îndepărtat imediat din incinta Sweat Concept, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta Sweat Concept. Totodată, Sweat Concept îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Sweat Concept cu titlul de daune prestabilite

 

 1. Este interzis accesul în incinta Sweat Concept cu animale.

 

 1. Este interzis accesul cu şi/sau deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electroşocuri, arme albe, substanţe periculoase, substanţe inflamabile sau orice substanţă care poate pune în pericol viaţa sau sănătatea), în incinta Sweat Concept.

 

 1. Este interzisă efectuarea fotografiilor şi/sau înregistrărilor audio, video de către Membri, în incinta Sweat Concept, fără acordul prealabil.

 

 1. Este interzis accesul şi maverarea de către Membrii a echipamentelor de audio, TV, şi sistemul de ventilaţie / climatizare, jaluzele sau orice fel de echipamente conexe sau auxiliare (ca de ex. maşini de spălat, echipamente de curăţenie, etc.) care nu sunt necesare activităţilor specifice deşfăşurate de Membri, conform contractului. Acestea se vor manevra numai de reprezentanţii Sweat Concept.

 

 1. Se va evita sau se va limita utilizarea telefonului mobil în mod excesiv pe durata antrenamentelor de grup sau pe durata şederii în zonele de exerciţii sportive. În orice caz soneria se va menţine pe modul silenţios, iar în cazul unei convorbiri se va părăsi zona de antrenament, adaptând totodată tonul vocii pentru a nu deranja pe cei din jur.

 

 1. Membri nu vor accesa serviciile Sweat Concept în cazul în care sufera de gripă sau alte boli contagioase.

 

 1. Membrii au obligaţia de a se asigura că au condiţia fizică şi/sau de sănătate adecvate pentru a efectua enumite exerciţii fizice sau de a utiliza anumite echipamente din dotarea Sweat Concept. Totodată aceştia au obligaţia de a se documenta temeinic despre instrucţiunile de utilizare a echipamentelor din cadrul Sweat Concept cât şi despre metodologia în care se execută anumite exerciţii. Se recomandă ca înainte de orice antrenament să se efectueze minimum 10 minute de încălzire pentru pregătirea corpului pentru efort şi evitarea accidentărilor

 

 1. Membrii trebuie să adapteze constant dificultatea exerciţiilor sau a greutăţilor conform condiţiei lor fizice sau de sănătate. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor Sweat Concept sau a unui partener de antrenament. ATENTIE! Executarea gresita sau defectuoasa poate duce la accidentari.

 

 1. Este interzisă staţionarea în raza de acţiune a unui aparat folosit de o altă persoană, pentru a se evita eventuale accidentări.

 

 1. Este obligatoriu ca după utilizarea echipamentului să se re-activeze mecanismul de siguranţă, în cazul în care acesta are prevăzut un astfel de sistem.

 

 1. Membrii vor utiliza toate echipamentele pe propria răspundere şi îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării. Sunt interzise adaptările unor exerciţii la anumite aparate sau orice fel de improvizaţii. De asemenea, introducerea şi aşezarea pe aparate a unor obiecte străine, intervenirea asupra aparatelor in timpul funcţionării acestora sau modificării reglajelor (altele decât cele care ţin de funcţionalităţi) sunt interzise şi pot conduce atât la accidentări cât şi la defectiuni.

 

 1. Ca si in cazul utilizarii oricărui echipament, şi în cazul benzilor de alergat se vor consulta şi însuşi instrucţiunile de utilizare. Suplimentar, utilizarea cordonului de siguranţă este obligatorie în cazul benzilor de alergat. În timp ce banda de alergat este în funcţiune, nu se va coborî sau urca de pe aceasta şi nu se va vorbi la telefon.

 

 1. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament sau exerciţiu se vor pune, la locul special destinat din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului.
   

  Este interzisă depozitarea discurilor/ganterelor pe perna aparatelor sau băncilor de exerciţii sau rezemarea acestora de perete, oglinzi, alte echipamente, etc. Greutăţile, ganterele, discurile, accesoriile, se vor depozita numai în locurile special amenajate (suport gantere, suport discuri, etc). De asemenea, este interzisă părăsirea zonei cu echipamente şi efectuarea exercitiilor în alte zone; pentru claritate şi exemplificare, exerciţiile cu gantere se vor efectua numai în zonele amenajate şi nu în alte zone ale Sweat Concept.

 

 1. Este interzisă trântirea, aruncarea, lovirea, distrugerea echipamentelor sau accesoriilor acestora din dotarea Sweat Concept. Astfel de practici, efectuate cu rea-credinţă şi în mod voit vor putea fi considerate ca fiind frauduloase şi vor da dreptul Sweat Concept la a pretinde despăgubiri. În cazul în care echipamenele, dotările, pardoseala, pereţii, oglinzile se deteriorează din vina Membrului, Sweat Concept va avea dreptul de a pretinde despăgubiri respectivului pentru a acoperi cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse sau bunului, şi reparaţiile încăperii. Aceste despagubiri se vor putea stabili numai după evaluarea impactului şi pagubei create.

 

 1. Însuşirea oricărui obiect din dotarea Sweat Concept este interzisă, se va considera furt şi va fi tratată ca atare.

 

 1. Toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în incinta Sweat Concept. Se recomanda cu fermitate utilizarea prosopului personal sau cel închiriat, inclusiv la contactul corpului cu suprafeţele diferitelor aparate sau echipamente din cadrul Sweat Concept.

 

 1. Pentru un grad ridicat de igienă, după folosire Membrii vor şterge echipamentele cu soluţiile de igienizare aflate în zonele de antrenament şi prosoapele de hârtie, care apoi vor fi considerate deşeuri şi se vor depozita în zonele special amenajate. În cazul contaminării echipamentelor utilizate cu transpiraţie, salivă, etc, stergerea acestora cu soluţie de igienizare este obligatorie.

 

 1. În pauza dintre exercitii sau la finalizarea acestora, echipamentele utilizate se vor elibera de Membru. De asemenea, nu se vor ţine aparatele ocupate în timp ce se vorbeşte la telefon sau în pauzele dintre exerciţii. După finalizarea exercitiilor, Membrul se va asigura ca echipamentele utilizate sunt lăsate în stare bună de funcţionare, au fost sterse de eventuale urme lăsate, toate accesoriile au fost puse la locul destinat lor. Orice defectare (chiar şi suspiciunea acesteia) se va semnala personalului. Totodată, daca funcţionarea aparatului este anormală sau există suspiciunea unei defectiuni sau se remarcă vreun cablu sau lanţ pe cale să se rupă, vreo fisură la bancă sau aparat, se va sista imediat orice acţiune şi se va anunţa personalul Sweat Concept (instrustorul sau persoana de la recepţie).

 

 1. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate in art. 1-41, Sweat Concept va avea dreptul: a) de a suspenda Abonamentul acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; b) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), , caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Sweat Concept cu titlul de daune .

 

Procedura de reclamaţii

Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor se va formula în scris și se va transmite în cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului în conformitate cu prevederile privind comunicările din contractul de membru.

Adresa va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente minime:

Toate solicitările adresate vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora în evidențele Sweat Concept.

Sweat Concept îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea adresei dacă oricare dintre elemente

Preventie Covid

APLICĂ PENTRU UN DAY PASS GRATUIT

X

  Nu ai completat numele
  Nu ai completat prenumele
  Adresa de e-mail nu este valida
  Numarul de telefon nu este corect